Risinājumi

DigitalMind SigningServices

Kādēļ elektroniskais paraksts un SigningServices?

Katrā organizācijā ir dokumenti, kuriem nepieciešams paraksts ar juridisku spēku. Tie ir gan, piemēram, farmācijas, finanšu, telekomunikāciju, sabiedrisko pakalpojumu, veselības u. c. nozaru un valsts pārvaldei specifiski dokumenti, gan pārvaldības dokumenti, pieteikumi, personāla dokumenti, līgumi un citi – visi ir neatņemama jebkuras organizācijas darbības sastāvdaļa.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītam dokumentiem ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam papīra formāta dokumentam, un tas paver plašas iespējas digitāli transformēt jūsu darbību, vienlaikus nodrošinot atbilstību likumdošanai:

  • padarīt efektīvākus organizācijas iekšējos procesus;
  • padarīt ērtāku servisu klientiem un sadarbību ar partneriem;
  • ieviest jaunus un inovatīvus pakalpojumus, kā arī paplašināt jūsu darbības teritorijas.

Mēs ticam, ka elektroniskais paraksts kļūs par normu ikvienas organizācijas procesos.

Dažādi pieejamie parakstīšanas veidi, standarti, formāti, integrācijas, drošības prasības u. c. aspekti padara eletroniskā paraksta ieviešanu par sarežģītu un resursu ietilpīgu iniciatīvu.

Mums ir risinājums, kas ļauj ieviest elektronisko parakstīšanu teju bez piepūles – SigningServices.

SigningServices ir programmatūras risinājums, kas nodrošina vienkāršus un pieejamus rīkus, lai ieviestu elektronisko parakstu jebkuras organizācijas procesos.

Uzzināt vairāk Pieteikt konsultāciju

Robotikas Procesu Automatizācija (RPA)

Digitalizācijas laikmetā, RPA palīdz organizācijām izmantot tehnoloģiju iespējas būt efektīviem un fokusēties uz svarīgo. Ar RPA palīdzību var samazināt darbaspēka un IT sistēmu, kā arī cilvēciskās kļūdas un to novēršanas izmaksas, paātrināt procesus, vienkāršot atbilstības nodrošināšanu, uzlabot klientu servisu. Piedāvātie risinājumi ietver konsultācijas, RPA tehnoloģijas un to ieviešanas servisus automatizējamo procesu identificēšanai, automatizēšanai un uzturēšanai.

Uzzināt vairāk Pieteikt konsultāciju

Digitālā stratēģija

Digitālā stratēģija

Kādēļ organizācijām ir nepieciešama digitālā stratēģija?

Organizācijas digitālā attīstība ir kļuvusi par būtisku kopējās biznesa stratēģijas sastāvdaļu. Šobrīd biznesa tehnoloģijas vairs nav tikai procesus un darbības atbalstošā komponente. Tehnoloģiju attīstība un pieejamība ļauj pilnībā mainīt veidu, kā organizācija sadarbojas ar klientiem un darbiniekiem, piedāvājot iepriekš neeksistējošus pakalpojumus un biznesa modeļus.

Būtiski atcerēties, ka digitālā stratēģija nav tas pats, kas IT stratēģija. Tā ietver sevī ne vien atbalstošo tehnoloģiju (supportive technology) funkciju plānošanu, bet arī pastiprinātu uzmanību pievērš veicinošo tehnoloģiju (enabling technologies) izvērtēšanai, organizācijas klientu digitālās pieredzes pilnveidei, datu analīzes, kā primārā lēmumu pieņemšanas mehānisma, stiprināšanai, kā arī nepieciešamo digitālo spēju un kompetenču attīstīšanai.

Ikvienai organizācijai, kura plāno ilgtspējīgu un atbildīgu attīstību, ir jābūt skaidri definētai digitālajai stratēģijai.

Uzzināt vairāk Pieteikt konsultāciju

Kreiss digitālās attīstības plāna izstrāde

Latvijas lielākajam transporta pakalpojumu sniedzējam, kompānijai Kreiss, palīdzējām izveidot 3 gadu digitālās attīstības plānu, iezīmējot galvenās biznesa procesu izmaiņas, nepieciešamās tehnoloģijas un to ieviešanas prioritātes. Mēs palīdzējām klientam apzināt organizācijas esošo biznesa procesu situāciju un izmantoto tehnoloģiju attīstības līmeni, kā arī analizēt un prognozēt industrijas tendences un ārējās vides faktoru izmaiņas. Darba rezultātā tika izveidoti iespējamie kompānijas attīstības scenāriji un to atbalstam nepieciešamo tehnoloģiju un digitālo prasmju karte.

Organizācijas satura vadība (ECM)

Organizācijas satura vadība (ECM)

Īsumā, uzņēmuma satura vadība jeb pārvaldība (angliski – Enterprise Content Management jeb ECM) ir pastāvīgu attīstību piedzīvojoša stratēģija, kuras mērķis ir nodrošināt, ka jūsu organizācijas radītais un iegūtais saturs tiek optimāli izmantots, lai sasniegtu organizācijas izvirzītos biznesa mērķus.

Ko mēs saprotam ar saturu? Visbiežāk – organizētas datu kopas, kuras ir nozīmīgas kādā no biznesa procesiem. Tie var būt gan teksta dokumenti – līgumi, e-pasti, produktu apraksti, klientu vai darbinieku lietas, u.c., gan arī attēli, video, audio un citu formātu faili.

Ja mazliet izvērstāk, tad uzņēmuma satura vadība ir sistemātiska konkrētai mērķauditorijai – biznesa vadītājiem, darbiniekiem, klientiem, u.c. – paredzētas informācijas savākšana un pārvaldīšana. Tā nav viena konkrēta metodoloģija, process vai tehnoloģija, bet gan dinamiska stratēģiju, metožu un instrumentu kombinācija, kura tiek izmantota, lai ievāktu, pārvaldītu, uzglabātu, nogādātu un arhivētu to informāciju, kura ir pamatā būtiskākajiem procesiem ikvienā organizācijā.

  • Ievākšana – satura ievadīšana jūsu sistēmā(s).
  • Pārvaldīšana – tas, kas ar ievākto saturu tiek darīts pēc tā nonākšanas sistēmā, lai to varētu atrast un izmantot tie, kuriem šis saturs ir paredzēts.
  • Uzglabāšana – piemērotākās mājvietas attrašana konrētajam saturam jūsu digitālajā infrastruktūrā.
  • Arhivēšana – satura uzglabāšana un integritātes nodrošināšana ilgtermiņā, atbilstoši organizācijas vajadzībām, normatīvajiem aktiem un regulatoru prasībām.
  • Nogādāšana – pareizās informācijas nodošana (tikai) pareizajiem cilvēkiem tad, kad viņiem tā ir nepieciešama, un šo aktivitāšu reģistrācija.

Uzņēmuma satura vadība ir “jumta” termins un tas sevī iever arī tādus jēdzienus un risinājumus kā:

Dokumentu vadība, rēķinu vadība, personāla lietu vadība, klientu lietu vadība, projektu vadība, produktu dzīvescikla vadība, produktu dokumentācija, kvalitātes vadība, lietvedība, bezpapīra ofiss, GDPR atbilstība, iekšējais audits, u.c.

Uzzināt vairāk Pieteikt konsultāciju

AMBER BEVERAGE GOUP biznesa procesu automatizēšana

Daudzpakāpju biznesa procesu digitalizēšanas projekta ietvaros, Digital Mind klientam Amber Beverage Group (ABG) ieviesa virkni risinājumu, kuri automatizē un digitalizē tādus biznesa procesus kā: līgumu vadība, iepirkumu vadība, produktu kvalitātes vadība, jaunu produktu izstrāde, darbinieku novērtēšana, iekšējais audits, dokumentu normatīvā bāzes uzturēšana un citus. Šie uz OpenText Content Suite sistēmas bāzētie risinājumi tiek aktīvi izmantoti ABG holdinga uzņēmumos visās trīs Baltijas valstīs un nodrošina būtisku laika, cilvēku un finanšu resursu ietaupījumu kompānijas ikdienas darbā. Digital Mind šajā projektā veica sākotnējo situācijas novērtējumu, sistēmas ieviešanu un pielāgošanu, kā arī darbinieku apmācību, nododot ABG zināšanas un kompetences, kas nepieciešamas turpmākai patstāvīgai sistēmas uzturēšanai un attīstīšanai.

ABLV dokumentu vadības un biznesa procesu automatizēšana

ABLV dokumentu vadības un biznesa procesu automatizēšana Ar ABLV banku Digital Mind dokumentu vadības un digitalizēšanas jomā sadarbojas kopš 2008. gada. Šajā laikā kopīgi esam īstenojuši vairākus nozīmīgus projektus. Sākotnēji veicām bankas dokumentu vadības procesu audits un visaptverošas organizācijas satura vadības (ECM) sistēmas plānošana, atbilstoši bankas funkcionālajām un tehniskās infrastruktūras prasībām. Pēcāk Digital Mind ABLV piegādāja, ieviesa un turpina uzturēt OpenText Content Suite informācijas vadības sistēmu centralizētai, vienotai un visaptverošai dokumentu un satura vadībai. Uz šī platformas izveidotais, ar bankas pamatdarbības datu uzskaites sistēmu un CRM sistēmu saintegrētais ABLV klientu dokumentu elektroniskais arhīvs ļauj pilnībā elektroniski droši glabāt un pārvaldīt informāciju par visiem bankas klientiem. Šobrīd Open Text platformā strādā 850 bankas darbinieku centrālajā ofisā un bankas attālinātajos ofisos ārvalstīs.

Biznesa analītika

Biznesa analītika

Mūsdienās ikviens uzņēmums ar savu darbību rada datus. Katrs izveidotais dokuments, kontakts ar klientu, transakcija vai ražošanas iekārtas veikta darbība – tas ir vēl viens datu punkts starp tūkstošiem, kurus analizējot un atrodot likumsakarības, iespējams iegūt labāku izpratni par būtiskākajiem unikālajiem faktoriem, kas ietekmē katras organizācijas veiksmes un neveiksmes.

Ar jēdzienu mēs “biznesa analītika” saprotam metodiku, procesu un programmatūras rīku kopumu, kas izmantojami dažāda formāta datu apstrādei un informācijas analīzei, kā arī ikdienas biznesa lēmumu pieņemšanai un notikumu prognozēšanai. Izmantojot biznesa analītiku, jūs varēsiet atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:

Kas notika, pamatojoties uz jūsu organizācijas vēsturiskajiem datiem?

Kāpēc tas notika, pamatojoties uz jūsu sasniegtajiem rezultātiem?

Kas visticamāk notiks turpmāk, pamatojoties uz prognozējošo analītiku?

Kādas darbības jāveic, lai nodrošinātu biznesam optimālo iespējamo iznākumu?

Biznesa analītikas projekta ietveros analītiķis izvirza hipotēzes, meklē kopsakarības un būvē analītikas modeļus, savukārt specializēti programmatūras rīki apstrādā visu savākto informāciju (strukturētus un nestrukturētus uzņēmuma datus, vēsturisko informāciju, trešo pušu piegādātus datus, u.c.) gan par uzņēmuma operatīvās darbības rezultātiem, gan tirgus notikumiem. Rezultātā dati tiek pārveidoti jēgpilnās atziņās, kuras vadītājiem ļauj pieņemt izsvērtus, uz pierādījumiem balstītus lēmumus, un optimizēt dažādus biznesa procesus.

Biznesa analītika ir “jumta” termins un tas sevī ietver arī tādus jēdzienus un risinājumus kā:

Biznesa inteliģence, finanšu analītika, riska analītika, datu analītika, mārketinga analītika, web analītika, teksta analītika, sociālo tīklu analītika, kognitīvā analītika, prognozējošā analītika, semantiskā analītika, iekārtu uzturēšanas un darbības optimizēšanas analītika, klientu uzvedības analīze, klientu pirkšanas paradumu analīze, klientu dzīvescikla analīze, klientu vērtības noteikšana, klientu segmentēšana un profilēšana, klientu atbiruma prognozēšana, kā arī daudzus citus.

Uzzināt vairāk Pieteikt konsultāciju

LMT kontaktcentra optimizācijas audits

LMT kontaktcentra optimizācijas audits Digital Mind veica biznesa analītikas projektu, kura ietvaros analizējām LMT kontaktcentra efektivitāti, ar mērķi identificēt jomas, kurās iespējams veikt uzlabojumus, tā paugstinot kopējo klientiem sniegto servisa līmeni. Projekts tika īstenots, izmantojot mūsu uzņēmuma analītiķu veidotos modeļus, kā arī IBM SPSS Modeller datu ieguves un analītikas programmatūru. Šī projekta rezultātā klients ieguva datos balstītus ierosinājumus kontaktcentra noslodzes plānošanai, darbinieku darba grafika optimizēšanai, klientu pieprasījumu prioritizēšanai un kontaktcentra procesu produktivitātes paaugstināšanai.